O PROJEKCIE

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 

Cel główny projektu: Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych dla osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego. Wsparciem zostanie objętych 60 osób ( 30K/30M) w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat (minimum połowa Uczestników projektu).

Rekrutacja do projektu: Osoby zainteresowane mogą składać Formularze zgłoszeniowe osobiście w Biurze Projektu, pocztą tradycyjną lub elektronicznej (konieczność potwierdzenia osobistego w procesie rekrutacji) wraz wymaganymi dokumentami (zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej)

Projekt obejmuje:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych, określenie dalszej ścieżki zawodowe oraz planu rozwoju zawodowego 
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej – rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Poznawanie technik aktywnego poszukiwania pracy, budowania wsparcia w grupie, asertywności, komunikacji społecznej. Ćwiczenie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, rozmów rekrutacyjnych z pracodawcą. 
 • Szkolenia zawodowe – mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru jedno z czterech szkoleń:
 • Florystyka 
 • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego 
 • Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera 
 • Operator koparko-ładowarki 

Szkolenia zawodowe zakończone będą egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje zawodowe. 
 • 8-miesięczne staże zawodowe u pracodawców przeznaczone będą dla wszystkich Uczestników projektu

W ramach projektu zapewniamy:
 • Rozwój osobisty 
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkoleń, wykładów 
 • Zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia
 • Dodatek szkoleniowy na szkoleniach zawodowych
 • Ubezpieczenie 
 • Stypendium stażowe 
 • Certyfikat po ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o ukończeniu stażu

O PROJEKCIE | REKRUTACJA | SZKOLENIA | AKTUALNOŚCI | KONTAKT